Advokathuset Stevns’ forretningsbetingelser gælder for alle de ydelser og den rådgivning vi udfører for vores klienter, medmindre andet aftales skriftligt. 

Standardvilkår for advokatrådgivning

Vores rådgivning udøves i henhold til gældende vedtægter for det Danske Advokatsamfund. Vedtægterne findes på www.advokatsamfundet.dk. Der kan tillige rettes henvendelse til Det Danske Advokatsamfund, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Vi tilstræber at være åbne og imødekommende med oplysninger om vores salærtakster, og at fakturere løbende måned for vores arbejde. Der kan dog undtagelsesvis gå længere tid imellem vores afregninger.

Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opgavens kompleksitet. Herudover tages der hensyn til; om opgaven skal løses under betydelig tidspres, den interesse opgaven repræsentere for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat. Vores honorar tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser som følge af gældende lovgivning.

Debiteringstakster:

Medmindre der konkret aftales andet, eller grundet sagens særlige omstændigheder, vil der i forbindelse med honorarfastsættelse indgå føgende timetakter:

Advokaters tid debiteres til kr. 2.015,-  pr. time. Sekretærenes tid for konkret sagsbehandling debiteres til kr. 995,- pr. time. I erhvervssager faktureres til de førnævnte takster med tillæg af moms, og sekretærens tid anvendt på sagen faktureres også ud over den konkrete sagsbehandling.

Ovennævnte takster er bl.a. baseret på, at kunden anvender e-mail, og accepterer at modtage al korrespondance pr. e-mail.

I timetaksterne angivet ovenfor indgår ikke positive udlæg, herunder retsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med indhentelse af attester m.v. transportomkostninger, eventuelle omkostninger til oversættelse, udgifter til forbindelsesadvokat m.v.

Udlæg i porto og kopi, retsudgifter og kørsel m.v. faktureres videre til kunden. Kørselsudgift faktureres i henhold til den gældende skattefrie kørselsgodtgørelse, der er bestemt af skattemyndighederne.

I visse sager beregner vi en anden debiteringstakst i henhold til vores specialviden. Kontakt os venligst såfremt der ønskes oplysning om vores specialer.

Betalingsfrist og forrentning:

Forfaldsdag for vores faktura er 8 dage efter fakturadato. Der beregnes renter fra forfaldsdato. Morarenter beregnes ved restance fra forfaldsdato med en rentesats svarende til rentelovens § 5. Der opkræves gebyrer for rykkerskrivelse med kr. 100,- pr. rykker jf. rentelovens § 9b.

Depositum:

I alle vores sager anmoder vi vores kunder om indbetaling af depositum. Dette både af hensyn til at kunne fremme sagerne så hurtigt som muligt ved behov for udlæg m.v. men også for at holde omkostninger ved sagen nede. Inden sagens start anmodes det til bankkonto 7316 0001000721 at indbetale det depositum, der er oplyst i fremsendelsesskrivelsen (ordrebekræftelse). Ved indbetaling bedes journal nr. oplyses (se ordrebekræftelsen).

Registrering af kundeoplysninger:

Det Danske Advokatsamfund har i henhold til lov nr. 651 af 08/06/2017 om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme pålagt os at registrere alle vores kunder med cpr. nr. og billedlegitimation. Såfremt dette ikke allerede er afleveret til vores kontor, beder vi om straks at modtage oplysningerne og en kopi af billedlegitimationen. Legitimationen bliver opbevaret på den konkrete sag i fem år efter sagens afslutning, hvorefter den bliver destrueret sammen med sagens akter.

Spørgsmål til eller klage over rådgivning:

Skulle der opstå tvivl eller spørgsmål om sagens førelse – beder vi kunden om straks at tage kontakt til vores kontor.

Skulle der opstå utilfredshed om vores førelse af sagen, vores rådgivning eller vores afregning af udgifter og salærer, beder vi kunden om straks at rette henvendelse til den ansvarlige sagsbehandler. Kan vi ikke imødekomme kundens kritik, kan klage rettes til Advokatnævnet (www.advokatnaevnet.dk).

Ved et eu-dir. er det bestemt, at vi her skal linke til OTB-platformen, som skal lette forbrugeren i at få uvildig, hurtig, og effektiv udenretlig bilæggelse af tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende online: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

I henhold til § 59a i vedtægter for Det Danske Advokatsamfund oplyses hermed:

  • At alle advokater, der er ansat eller virker for Advokathuset Stevns, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
  • At der er tegnet ansvarsforsikring og garanti i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1. Dk-2100 København Ø, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Personoplysninger 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger under vores cookiepolitik.